Enjoyprints.nlAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Enjoyprints, KvK  74942778

Artikel 1: Algemeen

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten. Op basis van uw bestelling achten wij dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.
  • Afwijkende voorwaarden zijn alleen van toepassing indien schriftelijk door Enjoyprints aanvaard.
  • Klant voorwaarden zijn alleen akkoord indien schriftelijk door Enjoyprints bevestigd.
  • Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 2: Prijzen

2.1          Al onze prijzen zijn exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Voor de webshop gelden prijzen inclusief 21 %. BTW.

2.2          Genoemde prijzen zijn gebaseerd op de standaard inkoopprijzen en overige kosten. Indien deze kosten tijdens de uitvoering van u opdracht worden verhoogd is
Enjoyprints gerechtigd deze na rato te verhogen. Bedraagt deze verhoging meer dan 10% dan heeft u het recht de overeenkomst binnen 3 dagen na aankondiging kosteloos te annuleren.

Artikel 3: Offertes

3.1          Offertes zijn gebaseerd op de aanvraag en bieden eventueel een alternatief product. Offertes zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 30 dagen, mits anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4: Betaling

4.1          Alle bestellingen met uitzondering van de webshop dienen voldaan te worden bij levering, tenzij anders schriftelijk over een gekomen.

4.2          Bestelde artikelen blijven eigendom van Enjoyprints tot dat de betaling is ontvangen.

4.3          Enjoyprints heeft ten alle tijden het recht om per opdracht (in overleg) op basis van de gedane bestelling een aanbetaling te verlangen alvorens de definitieve bestelling in behandeling wordt genomen.

4.4          Bestellingen worden gefactureerd op de dag dat ze klaar zijn voor levering.

4.5          Alle kosten die Enjoyprints maakt na de laatste aanmaning worden toegevoegd aan de vordering welke wordt overgedragen naar ons incassobureau. En vermeerderd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor het innen van de openstaande vordering.

 Artikel 5: Levering

5.1          Enjoyprints zal alles in het werk stellen om de afgesproken levertijden en afspraken na te komen. Indien in welke omstandigheden dit niet lukt zijn wij niet aansprakelijk voor gevolgschade en is schadevergoeding in alle gevallen uit gesloten.

5.2          Bestellingen welke verzonden worden door derde partijen worden indien anders afgesproken binnen 1 werkdag in Nederland geleverd. Enjoyprints is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijd en verlies of beschadiging gedurende het transport.

5.3          De klant verplicht zich ten alle tijden om de bestelling in ontvangst te nemen, indien dit geweigerd wordt zullen alle kosten die hiermee gemoeid zijn voor rekening van de klant komen.

5.4          Er kan altijd een geringe afwijking in de kleur, maat, kwaliteit en/of uitvoering van de bestelling zijn.

Artikel 6: Verzendkosten

6.1          Indien er verzendkosten van toepassing zijn worden deze op de website kenbaar gemaakt en in de offerte vermeld.

Artikel 7: Retourneren van producten

7.1          Alle bestellingen worden speciaal voor de klant besteld en bedrukt, het is helaas niet mogelijk om artikelen te retourneren of te ruilen.

7.2          Enjoyprints behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Enjoyprints toekomen op grond van de Auteurswet.

7.3          De door Enjoyprints tot stand gebrachte of verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Enjoyprints, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen. Ze zijn uitsluitend bestemd om door de klant gebruikt te worden en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Enjoyprints worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of verstrekt worden aan derden, tenzij anders overeengekomen.

7.4          Indien de klant een verkeerde bestelling heeft ontvangen, dan zal Enjoyprints zorgdragen voor de juiste artikelen. De klant dient dit binnen 7 dagen na levering kenbaar te maken bij Enjoyprints.

Artikel 8: Wijzigen of annuleren van een opdracht

8.1          Mocht de klant na het doen van de bestelling de opdracht willen wijzigen, dan kunnen er extra kosten worden berekend, afhankelijk van de fase waarin de opdracht zich bevindt.

8.2          Een opdracht kan alleen kosteloos geannuleerd worden indien de artikelen door Enjoyprints nog niet besteld zijn en indien de opdruk nog niet is gemaakt/uitgeplot.

8.3          Enjoyprints heeft het recht om bestellingen te weigeren, indien bekend is of de verdenking ontstaat dat door een opdruk/logo de rechten van derden of de wettelijke voorschriften worden geschonden.

Artikel 9: Garantie

9.1          Enjoyprints garandeert dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen en vrij zijn van gebreken.

9.2          Uiterlijke zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering te worden gemeld. Indien er zich binnen deze periode gebreken voordoen aan de producten, dan kan de klant aanspraak maken op de garantie. Enjoyprints zal het artikel dan herstellen of vervangen. Indien het artikel wordt vervangen, dan dient het te vervangen artikel te worden geretourneerd aan Enjoyprints. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeugdelijk of oneigenlijk gebruik, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht (of getracht hebben), de klant de was wasvoorschriften niet heeft opgevolgd. In geval van twijfel ligt de bewijslast bij de klant.

9.3          Bij eigen aangeleverde artikelen geldt een eigen risico. Enjoyprints is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen of mislukking van de opdruk.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1       Alle producten die wij aanbieden en leveren voldoen aan de strengste eisen. Enjoyprints kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, als gevolg van verkeerd gebruik of het gebrekkig functioneren van de producten.

10.2       Alle foto`s, afbeeldingen, technische specificaties, omschrijvingen van producten zoals gewichten, afmetingen en vermogen, die op de website, in folders, mailingen, prijslijsten of in andere uitingen zijn opgenomen, zijn informatief. Enjoyprints kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens.

10.3       De klant garandeert Enjoyprints dat alle informatiedragers, elektronische bestanden of software die de klant verstrekt vrij is van virussen en spyware. Indien er onverhoopt toch schade ontstaat, door deze verstrekte informatiedragers, dan is de klant aansprakelijk voor de schade die hierdoor is aangericht.

Artikel 11: Intellectuele eigendom en auteursrechten

11.1       Eventuele auteursrechten of andere rechten op een logo blijven bij de klant. De verantwoordelijkheid voor deze logo’s ligt bij de klant.

11.2       Met het geven van een opdracht tot productie van een door auteurswet of ander wet beschermd goed aan Enjoyprints geeft de opdrachtgever te kennen dat met de productie van het goed geen inbreuk wordt gemaakt op het recht van een ander en vrijwaart de opdracht gever Enjoyprints in en buiten rechten voor alle gevolgen uit de productie voortvloeiende. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en/of schades die Enjoyprints of derden lijden door vorderingen terzake een (vermeende) inbreuk op het recht van een ander.

11.3       (Digitale) ontwerpen gemaakt door Enjoyprints blijven altijd in eigendom van Enjoyprints.

Artikel 12: Overmacht

12.1       Enjoyprints behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht, de bestelling op te schorten of zonder tussenkomst van een rechter te annuleren. In dit geval kan de klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 13: Privacy

13.1       Hiervoor verwijzen we naar onze privacyverklaring.